20TB+名家课程 提交需求

  通达信恒古的投机指标公式

  分类:通达信公式 关注:1240 来源:股票资源网(Www.Gpzyw.Net) Tmie:2018/3/7 14:21:30


  DRAWTEXT_FIX(1,0.02,0.96,0,'振荡鉴别器.零下莫强取;首鼠两端计.执拗来回走;简洁流畅图.逢六赶紧溜;整数关口位.冲一股咬手'),COLOR8080FF;

  A:=(H-REF(H,1));

  B:=(C-REF(C,1));

  D:=(O-REF(O,1));

  S:=(L-REF(L,1));

  CC:=SUM(A,7);

  DD:=SUM(B,7);

  FF:=SUM(D,7);

  LL:=SUM(S,7);

  TT:(CC+DD+FF+LL)/4,COLORRED;

  T3:MA(TT,3),COLORGREEN;   


  股票资源网
  股票资源网
  股票资源网